7 výhod kúpnej zmluvy autorizovanej advokátom

Výhody kúpnej zmluvy autorizovanej advokátom pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v podmienkach Slovenskej republiky.

Kúpna zmluva je právny dokument, ktorý upravuje podmienky prevodu vlastníctva nehnuteľnosti medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva musí byť v písomnej forme a musí obsahovať najmä vymedzenie predmetu kúpy a kúpnu cenu, ďalšími náležitosťami sú identifikácia zmluvných stranán, predmet zmluvy, spôsob úhrady kúpnej ceny a pod.

Ak chcete mať istotu, že kúpna zmluva je platná, zákonná a neobsahuje žiadne skryté riziká, je vhodné nechať si ju autorizovať advokátom. Autorizácia kúpnej zmluvy advokátom je dobrovoľná služba, ktorá vám prináša viaceré výhody:

  1. vklad zmluvy autorizovanej advokátom kataster povolí najneskôr do 20 dní, oproti 30 dňom pri klasickej zmluve;
  2. podpisy zmluvných strán netreba overovať u notára;
  3. kataster neskúma obsah zmluvy, skúma len, či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu a či je zmluva súladná s katastrálnym operátom;
  4. advokát preverí identitu a oprávnenosť predávajúceho a kupujúceho, čím sa vyhnete možným podvodom alebo falšovaniu dokladov;
  5. advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy;
  6. advokát skontroluje stav a právne pomery predmetu kúpy;
  7. advokát vám poskytne právnu pomoc a ochranu v prípade, ak by po podpise kúpnej zmluvy nastali nejaké problémy, spory alebo nesplnenie povinností zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany.

Autorizácia kúpnej zmluvy advokátom je teda investícia do vášho bezpečia a pohodlia pri kúpe nehnuteľnosti. Nevýhodou autorizácie zmluvy je, že v podmienkach Slovenskej republiky možno autorizovať len zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade, že pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti chcete zriadiť aj vecné bremeno, takúto zmluvu už autorizovať nemožno.

Ak sa rozhodnete pre autorizáciu kúpnej zmluvy advokátom, môžete sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami v oblasti realitného práva.