Aktualizácia údajov v katastri nehnuteľností

Zmenili ste trvalý pobyt? Uzavreli ste manželstvo a zmenili svoje priezvisko? Získali ste titul na vysokej škole?

Prirodzene tieto zmeny ohlásite a požiadate o vydanie nového dokladu totožnosti. Následne zmeny oznámite všetkým príslušným orgánom. V prípade, že podnikáte, zmeny nahlásite živnostenskému alebo obchodnému registru.

Z praxe vieme, že mnoho z vás však zabúda na povinnosť aktualizovať svoje údaje aj v katastri nehnuteľností. V prípade predaja svojho bytu, domu, pozemku potom vznikajú zbytočné problémy pri vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností – katastrálnom konaní.

V zmysle zákona ste povinný zmeny ohlásiť okresnému úradu – odboru katastrálnemu. Táto povinnosť vyplýva z ust. § 19 písm. a) zákona o katastri nehnuteľností, podľa ktorého je vlastník alebo iná oprávnená osoba povinná (nájomca, oprávnený z vecného bremena a pod.):

„dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra…“

Zmeny môžete oznámiť elektronicky prostredníctvom webového sídla katastra https://kataster-portal.sk/  za predpokladu, že disponujete občianskym preukazom s čipom, alebo osobne na príslušnom katastri nehnuteľností.

V prípade záujmu o pomoc s aktualizáciou Vašich údajov v katastri nehnuteľností nás neváhajte kontaktovať.