Je mobilný dom stavbou?

Koncept mobilných domov v podmienkach Slovenskej republiky naberá na popularite, je to spôsobené najmä stále rastúcimi cenami nehnuteľností. Avšak ako na tento spôsob bývania nazerá právny poriadok?

Je mobilný dom stavbou?

Z pohľadu stavebného zákona je stavba definovaná ako:

„Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:

  1. spojenie pevným základom,
  2.  upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
  3. ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
  4.  pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
  5. umiestnenie pod zemou.

Poznáme 2 typy mobilných domov:

  1. môže ísť o cestné vozidlo na podvozku s kolesami – s prideleným evidenčným číslom vozidla – karavan. V takomto prípade sa na mobilný dom nevzťahuje stavebný zákon,
  2. alebo mobilný dom, ktorý vyžaduje transport na pozemok a pripojenie na siete, jeho účel je rovnaký ako pri akomkoľvek inom dome. V tomto prípade je potrebné územné rozhodnutie a stavebné povolenie..

V apríli roku 2024 bude účinný nový zákon o výstavbe podľa ktorého je drobnou stavbou mobilný dom do 25m2 zastavanej plochy, pri ktorom bude na jeho legalizáciu postačovať iba ohlásenie.