Kde nájdem potvrdenie o zápise do RPVS ?

Potvrdenie o zápise údajov v registri sa nevydáva. Uvedené je dané práve tým, že údaje zapísané v RPVS sú verejne dostupné na webe https://rpvs.gov.sk/rpvs/ v právne záväznej podobe. V konaní pred orgánmi verejnej moci ani v obchodnom styku nie je potrebné preukazovať zápis v RPVS. To znamená, že ministerstvo pri poskytovaní dotácií nesmie od žiadateľov žiadať preukázanie zápisu v RPVS, rovnako ani banka pri poskytovaní úveru nesmie žiadať od svojho klienta preukázanie zápisu v RPVS.

Rovnako sa nevydávajú ani potvrdenia o tom, že nejaký subjekt nemá povinnosť zápisu do RPVS. To, či existuje povinnosť zápisu musí vyhodnotiť vždy verejný sektor. Nejde o skutočnosť, ktorú by musel dokladovať partner verejného sektora.

Na dobrovoľne zapísané osoby sa však nevzťahujú ustanovenia o sankčných mechanizmoch. Otázku sankčných mechanizmov je v tomto prípade potrebné riešiť v rámci B2B vzťahu, t.j. v rámci zmluvného vzťahu obchodných partnerov.

TU SA PRIHLÁSTE NA NÁŠ NEWSLETTER!

Zdroj: https://www.justice.gov.sk/sluzby/register-partnerov-verejneho-sektora/casto-kladene-otazky-rpvs/