Určenie a zvýšenie výživného na maloleté dieťa po rozvode

Rozvod alebo rozchod rodičov so sebou prináša množstvo právnych otázok. Jednou z najdôležitejších je otázka výživného na maloleté dieťa. Ako sa určuje výška výživného? Ako sa postupuje pri jeho zvýšení? Tieto otázky si zodpovieme v tomto článku.

Určenie výživného

  • Zákonná povinnosť: Rodičia sú zákonom povinní prispievať na výživu svojich detí až do ich dosiahnutia schopnosti živiť sa samostatne.
  • Súdne rozhodnutie vs. rodičovská dohoda: Výživné môže byť určené súdnym rozhodnutím alebo na základe rodičovskej dohody, ktorá musí byť schválená súdom.

Výška výživného

  • Zohľadnenie potrieb dieťaťa a možností rodiča: Pri určovaní výživného súd zohľadňuje potreby dieťaťa a finančné možnosti povinného rodiča. V zmysle judikatúry by malo výživné predstavovať 20-30% z príjmu rodiča.
  • Minimálna výška výživného: Rodič je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa.

Zvýšenie výživného

  • Rastúce potreby dieťaťa: S vekom dieťaťa sa môžu meniť jeho potreby, čo môže vyžadovať zvýšenie výživného.
  • Návrh na zvýšenie výživného: Rodič má právo požiadať súd o zvýšenie výživného, ak došlo k zmene pomerov na strane dieťaťa (začalo chodiť do školy a pod.)

Riešenie otázky výživného na maloleté deti po rozvode je kľúčové pre zabezpečenie jeho pohody a stability. Je dôležité, aby sa rodičia obrátili na advokáta z praxe, ktorý im poskytne potrebné poradenstvo a pomôže pripraviť návrhy na určenie alebo zvýšenie výživného. Profesionálna právna pomoc zabezpečí, že všetky rozhodnutia budú v najlepšom záujme dieťaťa a v súlade so zákonom.