Založenie s.r.o. v roku 2023 – postup

1. Výber obchodného mena

Prvým krokom pri zakladaní spoločnosti je výber obchodného mena. Obchodné meno s.r.o. sa nesmie zhodovať s obchodným menom iného podnikateľa, či už vizuálne alebo foneticky. Dostupnosť Vami preferovaného názvu si môžete jednoducho overiť na stránkach obchodného registra www.orsr.sk .

2. Určenie konateľov, predmetov podnikania a sídla

Neodmysliteľnou súčasťou každej spoločnosti je existencia štatutárnych orgánov, pozostávajúcich z konateľov a valného zhromaždenia (orgány, ktoré konajú a riadia spoločnosť), ďalej určenie správcu vkladu (spravidla jeden zo spoločníkov). Ak je spoločníkov viacero, tak výška vkladu jedného spoločníka musí byť minimálne 750 Eur. Základné imanie spoločnosti musí predstavovať sumu minimálne 5000 Eur. Od roku 2016 nie je potrebné pri založení spoločnosti vkladať základné imanie do banky, po novom stači len písomné vyhlásenie správcu vkladov.

Nemenej dôležitým krokom pri zakladaní spoločnosti je výber predmetov podnikania. Pri klasickom zakladaní spoločnosti je potrebné za každú voľnú živnosť uhradiť poplatok 5 Eur a pri živnostiach remesélnych/viazaných sumu 15 Eur. Táto skutočnosť zaniká pri zakladaní spoločnosti elektronicky, prostredníctvom kvalifikovaného
elektronického podpisu, resp. pri remeselných a viazaných živnostiach sa znižuje na polovicu (7,50Eur). De Facto pri elektronickom zápise si môžete navoliť akékoľvek množstvo predmetov podnikania, avšak odporúčame zvoliť len tie, v ktorých plánujete podnikať – faktor ovplyvňujúci dôveryhodnosť spoločnosti. Ak by ste sa časom rozhodli rozšíriť spektrum svojich činností, nie je to v žiadnom prípade problém a túto zmenu v OR viete
kedykoľvek vykonať, kľudne aj prostredníctvom nás :).

Samozrejme každá s.r.o. musí mať svoje sídlo, adresu. Može to byť ako bytový, tak aj nebytový priestor. Pre účely zápisu do OR je potrebné doložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, na ktorom musí byť úradne overený podpis. Ak je nehnuteľnosť v BSM, je potrebné doložiť súhlas oboch manželov. Pokiaľ máte záujem o virtuálne sídlo spoločnosti, pozrite zložku „sídlo“ na našej stránke.

3. Vypracovanie zakladateľských dokumentov

Asi najnáročnejsím krokom pri zakladaní spoločnosti je precízne vypracovanie dokumentov potrebných na zápis do OR. Tento krok by som zveril do rúk odborníkov, nakoľko len malé nepresnosti sú dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu spoločnosti (napr. medzery medzi s. r. o).

V prípade ak spoločnosť zakladá jedna osoba vypracuje sa zakladateľská listina a ak spoločnosť zakladá viac
spoločníkov vytvorí sa spoločenská zmluva. Zakladateľská listina/spoločenská zmluva musí obsahovať zákonom (Obchodný zákonník) ustanovené náležitosti, ktorými sú najmä:

– obchodné meno a sídlo,

– určenie spoločníkov,

– predmet podnikania (činnosti),

– výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka,

– výška splatených vkladov pri založení spoločnosti,

– určenie prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,

– určenie správcu vkladov,

– výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku,

– výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti,

– predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,

– iné údaje, ak tak ustanovuje zákon.

Ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné vypracovať bez ohľadu na to, či spoločnosť zakladá jediný spoločník alebo viac spoločníkov, sú: plnomocenstvo pre osobu, ktorá vybavuje zápis (napr. advokátska kancelária), súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zapísaním sídla s.r.o., podpisový vzor konateľov. Ak spoločnosť zakladá len jeden spoločník, ktorým je FO, je potrebné vypracovať vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších spoločnostiach. Ak spoločnosť zakladá jediná právnická osoba je potrebné vyhlásenie, že má viac spoločníkov, resp. že jeho jediným spoločníkom nie je s.r.o.

Ak je medzi predmetmi podnikania remeselná/viazaná živnosť je potrebné doložiť príslušné oprávnenie túto činnosť vykonávať (výučný list). 

Tieto dokumenty je potrebné podpísať konkrétnymi osobami a podpisy na zakladateľskej listine/spoločenskej zmluve, podpisovom vzore konateľa a súhlase so zriadením sídla spoločnosti. V prípade založenia s.r.o. cez nás je toto jediná vec, kedy je potrebné zájsť osobne na mestský úrad alebo k notárovi.

4. Získanie živnostenského oprávnenia

Nasledujúcim krokom je získanie živnostenského oprávnenia na predmety podnikania spoločnosti. Ako sme už spomínali vyššie pri tomto kroku je možné výrazne ušetriť pri elektronickom ohláseni jednotlivých živností (voľné živnosti zdarma, viazané/remeselné 7.50Eur za 1 činnosti). Pri elektronickom ohlásení je však potrebné disponovať tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisom a programom na elektronické podpisovanie dokumentov. Kedže naša kancelária disponuje žiadaným elektronickým podpisom, je to možnosť ako Vám ušetriť 100% zo správnych poplatkov, resp. ich poriadne skresať.

Živnostenské oprávnenie vystaví prislušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (tzv. „živnostenský úrad“) podľa sídla spoločnosti. K ohláseniu živnostenského oprávnenia pre s.r.o. je potrebné priložiť zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, súhlas so zriadením sídla, splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje žiadosť a kolky za ohlásenie živnosti (ak ohlásenie nevykonávate elektornicky tak 5,- € za každú voľnú živnosť a 15,-€ za každú remeselnú / viazanú živnosť). Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní. Formulár na ohlásenie živnosti nájdete tu: Formuláre pre právnické osoby. Pri vybavovaní živnostenského oprávnenia osobne, dostanete osvedčenie priamo na mieste.

5. Súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne – od 1.9.2018

Tieto súhlasy po novom zakladatelia spoločnosti nepredkladajú, súd si ich preverí sám.

Zakladatelia (spoločníci) nesmú mať daňové nedoplatky ani nedoplatky voči Sociálnej poisťovni. Obmedzenie sa týka len spoločníkov s.r.o., nie konateľov. Od septembra 2018 sa zmenil aj spôsob preukazovania neexistencie nedoplatkov pri zápise do obchodného registra. Registrový súd si sám bude preverovať, či zakladateľ spoločnosti je evidovaný ako dlžník voči správcovi dane a Sociálnej poisťovni. V prípade existencie dlhov bude jedinou možnosťou zápisu do obchodného registra dlhy uhradiť a následne doložiť súdu súhlas správcu dane, resp. súhlas Sociálnej poisťovne. Súhlas sa vydáva na základe osobitnej žiadosti zakladateľa do 5 pracovných dní. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona, rovna nesmie byť proti tejto osobe vydané rozhodnutie o vylúčení v zmysle ust. § 13a Obchodného zákonníka.

6. Zápis do ORSR

Môže nasledovať až po doručení živnostenského oprávnenia. Následne je potrebné vyplniť návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Tento formulár je dostupný na stránke ministerstva spravodlivosti TU .Po dokončení návrhu sa uistite, že ste ho vygenerovali a uložili do Vášho PC, inak budete musieť návrh vyplniť odznova. Následne k návrhu priložíte všetky spomínané dokumenty, resp. ich cez portál slovensko.sk nahráte do systému a odošlete.

Návrh na zápis sa podáva na okresnom súde v sídle kraja, podľa adresy sídla spoločnosti. Pri elektronickom podaní je poplatok 150 Eur.

Novinkou od 1.11.2018 je povinný zápis tzv. konečných užívateľov výhod do Obchodného registra.

Ak dokumenty obsahovali všetky náležitosti, súd Vám zo zákona do 2 pracovných dní s.r.o. zapíše do orsr, prípadne pošle rozhodnutie o odmietnutí zápisu s presnými inštrukciami, čo je potrebné upraviť. V aplikačnej praxi sa dĺžka zápisu líši od konkrétneho registrového súdu.

7. Registrácia na daňovom úrade

Zapísanú spoločnosť je potrebné do 30 dní od vzniku zaregistrovať na daňovom úrade. Daňový úrad má
lehotu 30 dní na to, aby spoločnosti bezplatne vydal osvedčenie o registrácii a pridelil jej DIČ. Tlačivo na registráciu dane nájdete na stránkach Finančného riaditeľstva SR. Tento krok je možné obíjsť v prípade, že sa spoločnosť zakladá prostredníctvom jednotného kontaktného miesta a registrácia sa vykoná spolu s ohlásením živností.

8. Aktivácia elektronickej schránky pre právnické osoby

E-schránka je obdoba klasickej poštovej schránky pre účely komunikácie s orgánmi verejnej správy. Od 1.7.2017 štát aktivoval e-schránky všetkým právnickým osobám. Súdy sú povinné zasielať písomnosti pre právnickú osobu výlučne iba do e-schránky. Doručenie písomnosti má rovnaké právne účinky ako jej doručenie v prípade klasického zaslania poštou. Pri PO zapísaných do OR súdy od 1.7.2016 zasielajú písomnosti (vrátane rozsudkov, platobných rozkazov) iba do e-schránky. Odporúčali by sme každému konateľovi zabezpečiť si príístup do e-schránky, a tak sa vyhnúť možným budúcim nepríjemnostiam.

Prihlásenie sa do e-schránky je možné cez www.slovensko.sk . V mene právnickej osoby sa prihlasuje jej štatutárny orgán, pri s.r.o. je to konateľ, na základe elektronického občianskeho preukazu s čipom a po splnení ďalších predpokladov.

9. Zverte založenie s.r.o. nám

Našťastie stále existujú služby, ktoré Vám pomôžu sa vysporiadať s byrokraciou dnešnej doby. V oblasti zakladania, zmien a výmazov spoločností s ručením obmedzeným, ale aj iných, tieto služby poskytuje portál vybavíme.online. Nielenže ušetríte svoj drahocenný čas, alej aj kopu nervov a hlavne peňazí. Cena za založenie s.r.o. prostredníctvom nášho portálu začína na sume 249 Eur. Pozor ! Od 1.10. 2020 je možné spoločnosť založiť už len elektronicky.

Od 1.11.2023 nadobudla účinnosť novela zákona o obchodnom registri, ktorá ovplyvnila proces založenia s.r.o. V zmysle predmetnej novely nebudú na prvozápis spoločnosti do obchodného registra príslušné len registrové súdy, ale aj notári ako tzv. externí registrátori. Vďaka naše aktívnej spolupráci s notárskymi úradmi Vás vieme zastúpiť aj v týchto konaniach a garantovať veľmi rýchly proces založenia a vzniku Vašej novej spoločnosti.

Náš tím pozostáva z osôb s právnickým vzdelaním a bezpochyby vypracuje tieto dokumenty na patričnej úrovni. V prípade akýchkoľvek nejasností Vám radi pomôžeme a poradíme, viac mailom vybavime.online@gmail.com .

Chcem založiť s.r.o. oprávneným advokátom.