Zápis Registrovaného sociálneho podniku do obchodného registra

Bol Vám udelený štatút registrovaného sociálneho podniku ?

V tom prípade máte povinnosť túto skutočnosť zapísať do Obchodného registra Slovenskej republiky alebo do iného príslušného registra, v ktorom je Vaša právnická osoba evidovaná.

Štatút registrovaného sociálneho podniku udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Je však potrebné splniť podmienky uvedené v zákone č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Zápis do obchodného registra, iného príslušného registra

V zmysle ust. § 30 ods. 1 zákona sa od 30. januára 2020 štatút registrovaného sociálneho podniku zapisuje do príslušného registra, evidencie. Tento štatút má formu označenia „ registrovaný sociálny podnik“ alebo skratka „ r. s. p.“

Registrovaný sociálny podnik je povinný podať návrh na zápis predmetného označenia do troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.

V prípade zápisu označenia do Obchodného registra Slovenskej republiky tak môže urobiť štatutárny zástupca spoločnosti, alebo splnomocnená osoba (advokát). Zápis sa vykoná prostredníctvom zmenového formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V príslušnom zmenovom formulári sa v kolónke Iné ďalšie právne skutočnosti uvedie formulácia: „ registrovaný sociálny podnik“.

Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. u) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, označenie „ registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „ r. s. p.“ môžeme považovať
za „ďalšiu skutočnosť“, ak to stanovuje osobitný zákon, v tomto prípade zákon č. 112/2018 Z. z.

V prípade akýchkoľvek otázok, potreby pomoci so zápisom nás neváhajte kontaktovať.