Zápis do Zoznamu
hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov vedie ÚVO a je prístupný na jeho webovom sídle. Zápis do zoznamu hosp. subjektov slúži na zníženie administratívnej záťaže uchádzačov alebo záujemcov pri preukazovaní splnenia podmienok účasti, ktorí by inak museli doklady predkladať osobitne pre každé verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ už tak v procese verejného obstarávania nemusí overovať potrebné údaje, no pri vyhodnocovaní podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia len overí zapísanie subjektu v tomto zozname. Zápis do Zoznamu vykonáva ÚVO na základe žiadosti o zápis. Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti požadované zákonom o verejnom obstarávaní a obsahuje všetky prílohy, ÚVO zapíše hosp. subjekt do Zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti. Zápis je spoplatnený súdnym poplatok vo výške 66 Eur, pri elektronickom podaní je cena poplatku znížená o 50 % (t.j. 33 Eur). Ak subjekt zápisu do Zoznamu predloží nepravdivú informáciu alebo doklad, a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ÚVO uloží tomuto subjektu pokutu od 1 000 do 10 000 Eur a súčasne zákaz účasti vo VO na 3 roky. Pokutu uloží aj subjektu, ktorý si nesplnil svoju povinnosť oznámiť Úradu zmenu zapísaných údajov v Zozname v 30 dňovej lehote do výšky 500 Eur.

Zápisom Vašej spoločnosti v Zozname hospodárskych subjektov získate status kvalifikovaného dodávateľa a splníte podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku. Tento zápis je výhodný najmä pre firmy pravidelne sa uchádzajúce o verejné zákazky.

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov je zdĺhavý a byrokratický proces, ktorý môžete zveriť našej advokátskej kancelárii. Nielenže cena poplatkov bude polovičná no my zabezpečíme za vás všetky potrebné prílohy k zápisu a vy sa tak môžete naplno venovať svojmu podnikaniu.

Odmena advokátovi za zápis predstavuje čiastku od 119 Eur.

Zabezpečíme za Vás:
  • Výpis z registra trestov FO
  • Výpis z registra trestov PO
  • Potvrdenie o nedoplatkoch z daňového úradu
  • Potvrdenie o nedoplatkoch zo sociálnej
    a zdravotnej poisťovne
  • Potvrdenie o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii, konkurze či reštrukuralizácii
  • Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra
  • Podanie samotnej žiadosti o zápis do ZHS so všetkými prílohami na ÚVO

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

Výhody zápisu u nás:
- Počas doby platnosti zápisu nie je potrebné preukazovať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
- Stávate sa kvalifikovaným dodávateľom
- 3-ročná platnosť zápisu
- Možnosť obchodovania
na Elektronickom trhovisku