Zmeny v spôsobe založenia s.r.o. od 1.11.2023

Od 1.11.2023 vstúpi do účinnosti novelizovaný zákon číslo 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, podľa ktorého môže prvozápis spoločnosti vykonať aj notár ako tzv. registrátor na základe registračnej žiadosti. To znamená, že žiadosť o zápis spoločnosti do obchodného registra sa nebude posielať na súd, ale do obchodného registra zapíše Vašu spoločnosť priamo notár. Zároveň vstupuje v tento deň do účinnosti aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom. Odo dňa 1.11.2023 sa tak s návrhom na prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným môžete obrátiť na ktoréhokoľvek notára. Najneskôr od 1.1.2025 bude notár môcť rovnako vykonávať aj zmenu zapísaných údajov a ich výmaz z obchodného registra.

Nová právna úprava zároveň počíta s aktívnejším zapojením advokátov do registrácie. Podľa osobitného ustanovenia v §7b zákona o obchodnom registri sa pri zastúpení navrhovateľa na základe plnomocenstva prihliada len na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. To znamená, že návrh na zápis zmien nemôže podať napríklad externá účtovníčka alebo iné osoby, ktoré doteraz poskytovali právne služby bez potrebnej licencie.