Zoznam nezistených vlastníkov pôdy

Slovenský pozemkový fond začal v roku 2023 dvakrát ročne zverejňovať tzv. Zoznam nezistených vlastníkov pôdy. Zoznam má informatívny charakter a údaje pochádzajú z katastra nehnuteľností. Jeho cieľom je zvýšenie transparentnosti a ochrana práv nezistených vlastníkov pôdy.

Zákon č. 180/1995 Z. z. upravuje, ako riešiť problémy s evidenciou niektorých pozemkov na Slovensku. Na základe tohto zákona sa potom vytvára tzv. Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Ide o súpis pozemkov a ich vlastníkov, ktorí z určitých dôvodov neboli evidovaní v katastri nehnuteľností. Zostavením tzv. ROEPu a jeho následným zápisom do katastra sa tieto pozemky/ich vlastníci doplnia do katastra nehnuteľností. Zväčša sú to pozemky, ktoré boli vedené ešte v pozemkových knihách a nastal rozpor pri ich zápise do katastra nehnuteľností (najčastejšie ide o absenciu dátumu narodenia vlastníka, nakoľko v pozemkových knihách sa dátum narodenia neevidoval). Cieľom je zistiť, komu patria a ako ich súčasný majiteľ získal.

V ROEP sa okrem iného zapisujú aj pozemky, ktoré majú známeho vlastníka, ale nevieme, kde trvale býva, dátum narodenia, rodné číslo a pozemky, ktoré majiteľa nemajú vôbec. Tieto pozemky spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF).

SPF zverejňuje zoznam nezistených vlastníkov pôdy, aby potenciálni vlastníci, či dedičia mohli zistiť, vlastníctvo k pozemkom.

Potencionálni majitelia alebo dedičia pôdy si tu môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch na tomto odkaze.