Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu na DPH

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. Návrh zákona na zvýšenie obratu predkladajú opoziční poslanci, avšak úprava limitu obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (bez konkretizácie sumy) je zaradená aj medzi strednodobé priority v Programovom vyhlásení vlády SR pre roky 2023 – 2027. Zákon o DPH v súčasnosti rozoznáva viacero typov registrácií za platiteľa DPH. Zdaniteľná osoba sa môže stať platiteľom DPH povinne, dobrovoľne alebo zo zákona. Ďalším typom je registrácia zahraničnej osoby či tzv. neplnohodnotné registrácie. Povinná (obratová) registrácia je pre slovenské podnikateľské subjekty najčastejším dôvodom pre registráciu na daň z pridanej hodnoty.  

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla obrat 49 790 eur v najviac 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacoch, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty. V prípade, že bol obrat dosiahnutý výlučne z plnení, ktoré sú oslobodené od DPH podľa § 37 – § 39 zákona o DPH (poisťovacie služby, prenájom nehnuteľností, finančné služby, zdaniteľná osoba nemá povinnosť registrovať sa za platcu DPH.

Cieľom navrhovaného zákona je zvýšiť hranicu pre povinnú registráciu pre platenie dane z pridanej hodnoty z 49 790 eur na 75 000 eur. Toto opatrenie chráni drobných podnikateľov pred neúmernou administratívnou záťažou a umožňuje im venovať viac času samotnej podnikateľskej činnosti a menej času administratíve. Vyššia hranica povinnej registrácie má význam aj z pohľadu štátu, keďže časť malých podnikateľov zvykne optimalizovať svoje tržby tak, aby nepresiahli hranicu povinnej registrácie. Toto umelo znižuje ekonomickú aktivitu a vedie aj k možným daňovým únikom. Zvýšenie hranice povinnej registrácie na DPH jednoznačne zvýši podnikateľskú aktivitu, vykompenzuje infláciu a podporí hospodársky rast Slovenska.

V prípade schválenia novela nadobudne účinnosť 1.7.2024.