Zásady ochrany osobných údajov

 

Vážený klient, objednávateľ našich služieb (ďalej tiež „dotknutá osoba“),

Chceli by sme Vás informovať o tom, akým spôsobom naša advokátska kancelária spracúva Vaše osobné údaje.

Všetky osobné údaje našich klientov sú chránené v zmysle platných a účinných právnych predpisov, predovšetkým Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a ust. § 18 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

I. Prevádzkovateľom je JUDr. Eduard Šoška, advokát so sídlom Daniela Dlabača 21, 010 01 Žilina, IČO: 37 813 145, zapísaný v zozname SAK pod č. 1855.

II. Dotknutými osobami sú najmä fyzické osoby, štatutári, členovia štatutárnych orgánov, spoločníci a akcionári obchodných spoločností a kontaktné osoby.

III. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta, dotknutej fyzickej osoby v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo OP/pasu, emailová adresa, telefónne číslo. Ak ide o objednanie služby cez webovú stránku, prevádzkovateľ spracúva tiež IP adresu a súbory „cookies.“ Pri fyzických osobách podnikateľoch aj adresu miesta podnikania, identifikačné číslo organizácie, označenie registra, v ktorom je podnikateľ evidovaný. Pri dotknutých právnických osobách prevádzkovateľ spracúva obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo organizácie, označenie registra, v ktorom je právnická osoba evidovaná a identifikácia štatutára, členov štatutárneho orgánu.

IV. Účelom spracúvania, zhromažďovania a uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľom je ich použitie na poskytnutie konkrétnej právnej služby (najmä v oblasti Registra partnerov verejného sektora, Obchodného registra, Zoznamu hospodárskych subjektov). Ďalej prevádzkovateľ spracúva osobne údaje z dôvodu vedenia agendy klientov, vypracovania cenovej ponuky, spracúvania účtovných dokladov, archivácie dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry, ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, vyplnenie kontaktného formulára a následná komunikácia s klientom, marketing prevádzkovateľa (ponuka svojich ďalších služieb dotknutej osobe). Dotknutá osoba zodpovedá za škody spôsobené poskytnutím nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.

V. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v bode III. na nasledovnom právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 bod 1. písm. b) Nariadenia. Ďalej prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj v zmysle čl. 6 bod 1. písm. c) Nariadenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj v zmysle čl. 6 bod 1. písm. f) Nariadenia. Neposkytnutie osobných údajov dotknutou osobou má za následok nemožnosť plnenia – nevykonanie objednanej služby.

VI. Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ, príslušné orgány verejnej moci (najmä súdy a okresné úrady) a poštový podnik (pri listinnej komunikácii s dotknutou osobou).

VII. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. Osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo spracúva po dobu, pokým nemá vedomosť, že dotknutá osoba už ďalej nevyužije jeho služby.

VIII. Prevádzkovateľ osobné údaje okrem prípadov nevyhnutých na vykonanie konkrétnej služby nezverejňuje (napríklad zápis do obchodného registra).

IX. Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

X. Bez ohľadu právny základ použitý pri spracovaní osobných údajov má každá dotknutá osoba tieto práva:

Právo na prístup k osobným údajov – Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na opravu osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie) – Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebof) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a) napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa písm. b) jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v lehote 1 mesiaca posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

Právo podať sťažnosť – Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s Nariadením, alebo Zákonom, má právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.