Verejné obstarávanie po novom

Od 1. februára 2023 sú verejní obstarávatelia povinní pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou používať výhradne tzv. elektronickú platformu. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky. Ide o informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

Funkcionalitu elektronickej platformy zabezpečujú v súčasnosti 2 systémy:

 • Elektronické trhovisko (ET)
 • Informačný systém elektronického verejného obstarávania (IS EVO)

Elektronické trhovisko (ET)

Elektronické trhovisko označované tiež ako Elektronický kontraktačný systém slúži na obstaranie bežne dostupných tovarov a služieb potrebných pre zabezpečenie fungovania verejnej správy a súčastí. Zjednodušene by sme ET mohli charakterizovať ako eshop verejnej správy prostredníctvom, ktorého jej jednotlivé súčasti zabezpečujú svoje potreby. ET slúži na zadávanie:

 • podlimitných zákaziek – Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby ďalej upravený v ust. § 109 a násl. zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“)
 • zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 109 a násl. ZVO, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu

Zákonnou a nevyhnutnou podmienkou vytvorenia ponuky a uchádzania sa o zákazku zverejnenú prostredníctvom Elektronického trhoviska je zápis v Zozname hospodárskych subjektov, s realizáciou ktorého Vám radi pomôžeme v našej advokátskej kancelárii. Platnosť zápisu v Zozname hospodárskych subjektov je 3 roky. V ďalšom kroku je potrebné vykonať bezplatnú Registráciu vyplnením formulára na webovom sídle Elektronického kontraktačného systému https://www.eks.sk/ .

Aktuálny prehľad zákaziek si môžete pozrieť rovnako na webe https://www.eks.sk/ .

Informačný systém elektronického verejného obstarávania (IS EVO)

IS EVO podporuje zadávanie:

 • nadlimitných zákaziek (verejná súťaž, užšia súťaž, RKsZ, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo, PRK)
 • podlimitných zákaziek – Bežný postup pre podlimitné zákazky (§ 112 až 116 ZVO)
 • zákaziek s nízkymi hodnotami so zverejnením vo vestníku (§ 117 ods. 6 ZVO)
 • zákaziek s nízkymi hodnotami bez zverejnenia vo vestníku (§ 117 ods. 1 ZVO)

IS EVO spravuje od 29. mája 2023 Úrad vlády Slovenskej republiky, čo pre záujemcov a uchádzačov znamená, že celý systém premigroval z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie do štruktúry Úradu vlády Slovenskej republiky. IS EVO je po novom dostupný na webe www.eplatforma.gov.sk . Pre užívateľov to znamená, že:

 • vytváranie nových účtov za účelom následnej registrácie nového hospodárskeho subjektu alebo za účelom priradenia účtu k už registrovanému hospodárskemu subjektu je potrebné vykonať cez nový portál EPVO (eplatforma.gov.sk) a nie cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk),
 • registrácia a validácia nového hospodárskeho subjektu nebude možná cez portál ÚVO (uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk),
 • aktivity, ako sú napr. úpravy údajov hospodárskeho subjektu, správa používateľov, zobrazenie zoznamu zákaziek, na ktoré už má hospodársky subjekt vytvorenú väzbu, nebude možné vykonať cez portál ÚVO (uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk).

Prihlasovacie údaje registrovaných užívateľov do IS EVO prostredníctvom novej www.eplatforma.gov.sk ostávajú nezmenené.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne fungovania elektronickej platformy či zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov nás neváhajte kontaktovať.