Na čo si dávať pozor pri kúpe už jestvujúcej spoločnosti?

Značnou výhodou kúpy už existujúcej spoločnosti je pridelené IČO a daňové identifikačné číslo (DIČ), vďaka ktorému môžete ihneď po kúpe naplno začať Vaše podnikanie – uzatvárať zmluvy, vystavovať faktúry, nakupovať tovar, zamestnávať ľudí, atď. Avšak pred samotnou kúpou spoločnosti je potrebné zvážiť možné riziká plynúce z jej predchádzajúcej činnosti, ktoré so sebou spoločnosť s históriou prináša.

V dnešnej dobe nám trh ponúka nespočetné množstvo obchodných spoločností, ktoré sú založené za účelom predaja ( tzv. ready-made spoločnosti, sú bez histórie), alebo tie, ktoré pôvodný vlastník už nepotrebuje (spoločnosti s históriou – vyvíjali ekonomickú činnosť).

Možné riziká kúpy

Aj keď kúpa ready – made spoločnosti nesie so sebou len minimálne riziká, treba si dať pozor, aby ste od predávajúceho obdržali všetku potrebnú dokumentáciu a to:

 • zakladateľská listina/ spoločenská zmluva

 • osvedčenie o udelení živnostenského oprávnenia

 • zmluva o prevode obchodného podielu

 • kartičky DIČ a IČ DPH
 • čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka o stave spoločnosti

 • účtovná závierka zostavená ku dňu prevodu obchodného podielu (mala by obsahovať  len vstupné    náklady na založenie spoločnosti)

 • potvrdenie o tom, či bol účet spoločnosti, na ktorý bolo splatené zákl.imanie zrušený

 • zápisnicu zo zasadnutia VZ/ rozhodnutie 1 spoločník

Zvýšenú pozornosť a ohľad na možné rizika je potrebné venovať najmä pri druhej skupine spoločností, nakoľko v minulosti boli ekonomicky aktívne, a teda vykonávali ekonomickú činnosť. Pred kúpou spoločnosti s históriou je dôležité zistiť, či má spoločnosť riadne vedené účtovníctvo, či spoločnosť nemá žiadne záväzky, ktoré by sa v budúcnosti mohli obrátiť proti novému vlastníkovi. Môže ísť o rôzne zmluvné záväzky, nesplnené objednávky, podlžnosti, či účasť v súdnych konaniach. V tomto prípade je dobré do zmluvy o prevode obchodného podielu vložiť vhodné klauzuly, ktoré budú nadobúdateľa chrániť. Zmluvu o prevode obchodného podielu netreba podceňovať a je dôležité ju dať kontraktovať, keď nie nám, tak inej dobrej advokátskej kancelárii 😊

Taktiež, je dobré si overiť existenciu nedoplatkov na Sociálnej poisťovni a na Daňovom úrade.

Ďalšou nepríjemnosťou môže byť súdne konanie vedené proti spoločnosti, o ktorom sa nový vlastník dozvie až po jej kúpe. Aby ste tomu predišli, odporúčame vyžiadať potvrdenia zo súdov, že voči spoločnosti nie je vedené žiadne súdne konanie, taktiež, či nebol vyhlásený konkurz, prípadne vyžiadať od prevodcu aspoň čestné vyhlásenia.

Dôveryhodnosť predávajúceho spoločnosti je možné posúdiť i podľa dokumentov, ktoré Vám vie poskytnúť pri kúpe spoločnosti.

Doklady, ktorými by ste mali disponovať po kúpe spoločnosti:

 • zakladateľská listina/ spoločenská zmluva

 • živnostenské oprávnenie

 • zmluva o prevode obchodného podielu

 • osvedčenie DIČ a IČ DPH

 • čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka o stave spoločnosti

 • potvrdenia z príslušných úradov o tom, že spoločnosť nemá nedoplatky a nie je účastníkom súdneho 

          konania

 • mimoriadna účtovná závierka k aktuálnemu dátumu

 • potvrdenie o tom, že bol účet spoločnosti zavretý
 • potvrdenie o tom, že bolo riadne podané daňové priznanie a uhradená daňová licencia
 • zoznam uzavretých zmlúv a potvrdenie o ich ukončení

 • účtovné dokumenty spoločnosti pre prípad kontroly

Bezproblémové podnikanie po kúpe spoločnosti s históriou úzko súvisí so spoľahlivosťou a dôveryhodnosťou predávajúceho, ktorý zabezpečí, že kupujúci sa vyhne možným nepríjemnostiam. Ako sme uviedli, pri kúpe spoločnosti s históriou je potrebné vynaložiť väčšiu mieru opatrnosti a neuspokojiť sa len s vyhlásením predávajúceho, že spoločnosť je „čistá“, ale dbať najmä na odovzdané doklady, ktoré deklarujú, že kupujúcemu nehrozia žiadne riziká. Pri záujme o kúpu už existujúcej spoločnosti určite skontrolujte našu ponuku. Na stránke https://vybavime.online/ v sekcii firmy na predaj nájdete preverené nové, aj fungujúce spoločnosti.

Nezabudni nás sledovať aj na facebooku https://www.facebook.com/vybavime.online/ , prípadne sa pridaj so skupiny mladých podnikateľov 🙂  https://www.facebook.com/groups/567700480539968/