Koho sa týka zápis do Registra partnerov verejného sektora?

Na úvod si povieme čo to vlastne ten Register partnerov verejného sektora je. Register partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS”), vznikol zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) v nadväznosti na predchádzajúcu právnu úpravu registra konečných užívateľov výhod. Register spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR, na ktorého stránkach si viete aj overiť zápis Partnera verejného sektora. Príslušným súdom, ktorý vykonáva zápisy do RPVS je Okresný súd Žilina.

Register partnerov verejného sektora je akýsi ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora. Partnerom verejného sektora je Fyzická osoba – nepodnikateľ, Fyzická osoba – podnikateľ a Právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samospráv a iných subjektov verejného sektora peňažné alebo iné plnenie nad zákonom ustanovený limit. Partner verejného sektora a jeho koneční užívatelia sa do RPVS nezapisujú sami, ale prostredníctvom tzv. Oprávnenej osoby, ktorou je aj naša Advokátska kancelária. S Oprávnenou osobou je potrebné uzavrieť Dohodu o plnení povinnosti a následne táto osoba vykonáva za Partnera všetky úkony spojené s RPVS (zápis, overenie identifikácie k.u.v., zmeny a pod.)

Koho sa zápis do registra týka ?

To koho sa tento Zápis týka nám špecifikuje definícia pojmu Partner verejného sektora podľa § 2 Zákona o Registri partnerov verejného sektora. Zákon obsahuje pozitívne vymedzenie Partnera verejného sektora a súčasne aj negatívne, teda kto Partnerom verejného sektora nie je. Spoločným znakom všetkých definícii je nakladanie s verejnými zdrojmi. Posúdenie, či subjekt má alebo nemá povinnosť sa registrovať vždy závisí od viacerých aspektov. Primárne však skúmame naplnenie pozitívneho vymedzenia a následne prípady, kedy subjekt Partnerom nie je. Poďme sa teda pozrieť na jednotlivé odseky § 2 Zákona:

I. Partnerom verejného sektora je osoba, ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, od právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom, od verejného podniku, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc,

  • – Prijímanie plnení z európskych fondov prostredníctvom iných orgánov, nezakladá povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

II. Partnerom verejného sektora je aj osoba, ktorá prijíma nepeňažné plnenie od subjektu verejného sektora a kto uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa Zákona o verejnom obstarávaní.

– Sú to napríklad aj fyzické osoby, ktoré uzatvárajú kúpnu zmluvu s verejným sektorom či už sú na strane predávajúceho alebo kupujúceho (kúpa nehnuteľnosti).

III. Partnerom verejného sektora je tiež poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa, osoba na ktorú bola postúpená pohľadávka alebo z iného titulu jej má byť plnená pohľadávka voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom.

IV. Za partnera verejného sektora zákon označuje aj každého subdodávateľa iných partnerov verejného sektora, za podmienky splnenia finančných limitov.

Negatívne vymedzenie Partnera možno rozdeliť z hľadiska finančných limitov, alebo z hľadiska subjektov, ktoré nie sú partnerom verejného sektora.

Z hľadiska splnenia výšky finančných limitov, Partnerom verejného sektora nie je ten, komu majú byť poskytnuté prostriedky, ktorých výška neprevyšuje hodnotu 100 000 Eur ročne pri jednorazovom plnení a hodnotu 250 000 Eur ročne pri opakujúcich sa plneniach. V hospodárskom práve sú limity vždy uvedené bez DPH. Ďalším dôležitým faktom je, že jednotlivé transakcie jedného subjektu sa nespočítavajú (tzn. ak uzavrieme zmluvu s jedným subjektom verejnej správy vo výške 50 tis. Eur a ďalším vo výške 90 tis. Eur nevzniká povinnosť zápisu do RPVS.

Z hľadiska vymedzenia subjektov, ktoré nie sú partnerom verejného sektora, zákon ďalej v jednotlivých odsekoch uvádza, ktoré konkrétne subjekty partnerom verejného sektora nie sú.