Ako založiť živnosť?

Podľa §  2 zákona č . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “živnostenský zákon”) živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku.

Živnosti vo všeobecnosti členíme na :

 • VOĽNÉ
 • REMESELNÉ
 • VIAZANÉ

Predtým, než samotnú živnosť založíme je potrebné spĺňať určité podmienky prevádzkovania živnosti. Tieto podmienky diferencujeme na všeobecné a osobitné.

Všeobecné podmienky taxatívne vymedzuje §6 živnostenského zákona. Podľa tohto ustanovenia môže živnosť založiť fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, spôsobilá na právne úkony a dosiahla 18 rokov. Pri právnickej osobe musia tieto podmienky spĺňať jej štatutári.

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti sa uplatňujú najmä pri živnostiach remeselných a viazaných, kde treba nejakým spôsobom preukázať odbornú spôsobilosť (napr. výučný list/maturitné vysvedčenie v odbore/certifikát/prax). Medzi remeselné živnosti patrí napr. stolár, zámočník, mäsiar. Viazanými živnosťami sú masérske služby, výroba zbraní, očná optika, prevádzkovanie autoškoly, sprievodca cestovného ruchu, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností a pod.  Jednotlivým druhom živností sa podrobnejšie povenujem v ďalšom príspevku.

Živnosť je možné založiť buď osobne, alebo elektronicky. Ohlásenie živnosti osobne je potrebné vykonať na miestne príslušnom živnostenskom úrade podľa bydliska FO alebo sídla PO.

Ohlásenie živnosti osobne sa vykonáva na okresných úradoch, odbor živnostenského podnikania.Formulár je možné stiahnúť na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, alebo je možné vyplniť formulár až na okresnom úrade, kde vám s tým pomôže pracovníčka odboru živnostenského podnikania (jednotného kontaktného miesta).

Elektronické ohlásenie živnosti je možné prostredníctvom portálu   https://www.slovensko.sk/ . Tento spôsob sa zdá byť časovo efektívnejší, vzhľadom na to, že nemusíte nikam chodiť a stáť v rade na poradie, no nie vždy je tomu tak. Na elektronické ohlásenie živnosti musí mať fyzická osoba aktivovaný elektronický občiansky preukaz aj s aktuálnym podpisovým certifikátom. Po vyhľadaní živnostenského registra na týchto stránkach je potrebné vyplniť formulár na ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti pre fyzické osoby, alebo právnické, v prípade kreácie obchodnej spoločnosti. Odporúčame využívať prehliadač Explorer, nakoľko iba s ním je možné formulár riadne vyplniť.

Tento proces elektronickej komunikácie má však aj iné úskalia, hlavne v spojitosti s následným podpisovaním prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu.  Tak ako sa Slovensko snažilo odbúrať byrokraciu z našich úradov, tak ju vrátili vo forme „elektronického teroru“ sprevádzanom množstvom výpadkov, aktualizácií a zmien. Preto ak chcete založenie svojej živnosti urýchliť a vyhnúť sa zbytočným nepríjemnostiam, delegujte tento proces na odborníkov, ktorí so zakladaním živností a spomínaným portálom majú skúsenosti. (napr. na nás 😊)

Neobťažujte sa ďalej čítaním tohto textu a objednajte si túto službu kliknutím na obrázok nižšie.

Ak sa predsa len rozhodnete zakladať živnosť na vlastnú päsť čítajte ďalej.

Vo formulári je potrebné vyplniť údaje o sebe – fyzickej osobe:

 • titul, meno, priezvisko,
 • rodné číslo, rodné priezvisko,
 • pohlavie, miesto narodenia,
 • štátnu príslušnosť,
 • bydlisko podnikateľa,
 • informácie o rodičoch

Ďalej sa vo formulári uvedie dodatok obchodného mena a miesto podnikania. V prípade, že fyzická osoba zakladá viazanú alebo remeselnú živnosť, uvedie v Časti A.3 popis dokladov, na základe ktorých preukazuje odbornú spôsobilosť. V Časti A.3 uvedie fyzická osoba popis dokladu, na základe ktorého preukazuje oprávnenie užívať nehnuteľnosť. Doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť je potrebné pripojiť k formuláru na ohlásenie živnosti v prípade, ak miesto podnikania je odlišné od miesta bydliska fyzickej osoby.

Pod časťou A.3 uvedie fyzická svoj podpis, dátum a miesto vyplnenia formulára na ohlásenie živnosti. V časti B. uvedie fyzická osoba predmety podnikania, deň začatia živnosti, či má v rámci daného predmetu podnikania ustanoveného zodpovedného zástupcu a adresu a typ prevádzkarne podľa živnostenského zákona.

Súčasťou formulára na ohlásenie živnosti sú aj:

 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (údaje o rodičoch) 
 • prihláška na verejné zdravotné poistenie a
 • prihláška k registrácii daňovníka k dani z príjmov fyzickej osoby (na základe ktorej bude živnostníkovi pridelené DIČ). 

Vyplnením oboch prihlášok vo formulári na ohlásenie živnosti si fyzická osoba splní oznamovaciu povinnosť vo svojej zdravotnej poisťovni aj na daňovom úrade. Znamená to, že nemusí osobitne ísť do zdravotnej poisťovni a na daňový úrad a ohlásiť, že si založila živnosť. Všetko vybaví na jednotnom kontaktnom mieste.

Aké dokumenty potrebujete ?

FO s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky zakladajúca voľnú živnosť, ktorá bude mať miesto podnikania v mieste bydliska, potrebuje pripojiť len doklad o zaplatení správneho poplatku. V prípade elektronického ohlásenia voľnej živnosti správny poplatok absentuje, a to je hlavnou výhodou elektronického ohlásenia voľnej živnosti. Ak sa rozhodnete zriadiť si sídlo mimo bydliska, je potrebné priložiť doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť.

Fyzická osoba zakladajúca viazanú alebo remeselnú živnosť je povinná doložiť doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podľa konkétnej činnosti. Pokiaľ budete riešiť odbornú spôsobilosť prostredníctvom zodpovedného zástupcu je potrebné priložiť jeho súhlas a doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, pripája k ohláseniu živnosti aj výpis z registra trestov. U občanov Slovenskej republiky vyžiada výpis z registra trestov samotný okresný úrad (jednotné kontaktné miesto).

Koľko ma to celé bude stáť?

Za každú voľnú živnosť (predmet podnikania) uvedenú v ohlásení živnosti sa platí správny poplatok 5 eur. Správny poplatok vo výške 15 eur sa platí za každú remeselnú alebo viazanú živnosť uvedenú v ohlásení živnosti. V prípade elektronického ohlásenia živnosti sa za voľné živnosti neplatí žiaden správny poplatok. Za remeselnú a viazanú živnosť sa pri elektronickom ohlásení platí poplatok vo výške 7,50 eur. V prípade, že si plánujete zapísať viac premetov podnikania, je určite na mieste zvážiť, či nie je výhodnejšie to dať urobiť práve nám, portálu vybavime.online, kde si za ohlásenie živnosti účtujeme fixný poplatok 20 eur bez ohľadu na to, koľko predmetov podnikania chcete zapísať.

Od kedy je možné začať prevádzkovať živnosť?

Prevádzkovať živnosť môžete už dňom jej ohlásenia, alebo dňom, ktorý si v ohlásení uvediete. Pri elektronickom ohlásení  odporúčame jej zápis skontrolovať na https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx  alebo počkať na originál živnostenského oprávnenia. V prípade, že Vám živnostenské oprávnenie nakoniec nebolo udelené a vy ste začali podnikať už dňom ohlásenia, dopúšťate sa nelegálnej činnosti. Pokiaľ ohlásenie nemá potrebné náležitosti alebo obsahuje chyby živnostenský úrad podľa §47 ods. 6 živnostenského zákona vyzve na ich opravu a ak podnikateľ závady neodstráni, konanie sa zastaví.

Povinnosti po založení živnosti v roku 2020

Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu za Vás vyrieši príslušný okresný úrad. Avšak Vy, ako podnikateľ FO, máte povinnost zriadiť si elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, nakoľko s ním možete komunikovať len elektronicky.

Nakoniec snáď len toľko, že si treba zvážiť jednotlivé druhy založenia živnosti a rozhodnúť sa buď pre pohodlnejšiu a v mnohých prípadoch lacnejšiu voľbu prostredníctvom nás, alebo pracnejšiu vo forme založenia na vlastnú päsť.