Identifikácia konečného užívateľa výhod v združení majetku

V tejto časti sa budeme venovať osobitostiam identifikácie konečného užívateľa výhod v združení majetku.

Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej AML zákon) vymedzuje združenie majetku v § 9 písm. e). Podľa tohto zákonného ustanovenia je združením majetku:

  1. nadácia, podľa zákona č. 34/2002 Z.z.
  2. nezisková organizácia, podľa zákona č. 213/1997 Z.z. 
  3. neinvestičný fond, podľa zákona č. 147/1997 Z.z.
  4. a iné účelové združenie majetku, spravujúce a rozdeľujúce finančné prostriedky bez ohľadu na jeho právnu subjektivitu.

Konečnými užívateľmi výhod týchto združení majetku sú fyzické osoby uvedené v § 6a ods. 1 písm. c) AML zákona. Podľa tohto ustanovenia zákona sú konečnými užívateľmi výhod fyzické osoby, ktoré sú zakladateľmi alebo zriaďovateľmi združenia, pri právnických osobách – zriaďovateľoch sú konečnými užívateľmi výhod osoby podľa písmena a) tohto ustanovenia. Ďalej sú konečnými užívateľmi výhod osoby s oprávnením vymenovať, ustanoviť, odvolať štatutárny alebo iný orgán združenia, členovia štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu a príjemcovia aspoň 25 % z prostriedkov združenia, ak boli príjemcovia určení alebo osoby s významným prospechom zo združenia. Osoby s významným prospechom, sú tie, ktoré majú profit zo založenia združenia, resp. poberajú finančný benefit z jeho činnosti. § 6a ods. 3 AML zákona sa tu uplatňuje tiež.

Podľa uvedeného sú konečnými užívateľmi výhod všetky osoby, ktoré ad hoc napĺňajú niektorý z vyššie uvedených znakov. Ak existuje viacero osôb, ktoré napĺňajú niektorý z definičných znakov KUV podľa § 6a ods. 3 AML zákona, ako konečných užívateľov výhod zapíše oprávnená osoba každú z nich.

V prípade záujmu o zápis združenia majetku do registra partnerov verejného sektora nás neváhajte kontaktovať!