Počet Partnerov verejného sektora

V tejto časti budeme skúmať celkový počet vykonaných registrácii – partnerov verejného sektora evidovaných v Registri partnerov verejného sektora (ďalej RPVS). K dátumu spracovávania týchto údajov bolo v RPVS evidovaných celkovo 35 821 registrácií, pričom 27 275 bolo platných.[1] Na nižšie zobrazenom grafe možno vidieť množstvo zápisov vykonaných za posledných päť rokov. Z grafu možno konštatovať kontinuálny nárast počtu zaregistrovaných Partnerov verejného sektora. Ďalej môžeme vidieť, že z roka na rok sa počet vykonaných registrácii znižuje, čo môžeme pripisovať tomu, že jadro subjektov obchodujúcich so štátom už zaregistrované je. Na prelome rokov 2020 a 2021 však evidujeme zvýšený záujem o zápis do RPVS. V tomto čase množstvo podnikateľov žiadalo štátnu pomoc na zmiernenie dôsledkov pandémie Covid-19. Subjekty, ktoré nikdy neprijímali žiadne finančné prostriedky z verejného sektora, boli teraz odkázané na pomoc štátu.[2] V priebehu roka 2022 sme zaznamenali zas zvýšený počet výmazov Partnerov, čo by sme osobne pripisovali faktu postupného ústupu pandémie Covid-19. Podnikatelia, ktorí boli pre tento účel v RPVS registrovaní, sa tak z RPVS postupne vymazávali.

Graf odzrkadľuje stav platný ku septembru roka 2022. Od septembra 2022 ku dňu spracovania tejto týchto údajov sa čísla zmenili len nepatrne. Graf reflektuje stav, kedy bolo celkovo v RPVS zapísaných 35 369 Partnerov a z nich 26 823 platných. Zaujímavosťou je vedenie štatistík už neplatných registrácií, ktoré stále ostávajú v RPVS evidované. Pomocou neplatných zápisov môžeme sledovať vývoj vlastníckej štruktúry u jednotlivých Partnerov verejného sektora, alebo si práve pripomenúť, kto bol v čase trvania zápisu konečným užívateľom subjektu a oprávnenou osobou. Pri neplatných zápisoch je dokonca možné na webovom sídle RPVS[3] dohľadať pôvodný verifikačný dokument vypracovaný oprávnenou osobou, z ktorého vieme vyčítať ako oprávnená osoba pri identifikácii KUV postupovala, a tiež vieme dohľadať vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera.

[4]

Ku dňu 31.marca roku 2017, kedy prestal fungovať Register konečných užívateľov výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie v ňom bolo registrovaných 11 192 subjektov.[5] Toto číslo bolo následne preklopené do novozavedeného Registra partnerov verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Problémom bolo, že do RPVS boli zapísané údaje z registra vedeného UVO, kde sa zapisovali koneční užívatelia výhod len na základe čestných prehlásení štatutárov, pričom absentovala istá forma identifikácie. Subjekty takto zapísané do RPVS museli najneskôr do 31. júla 2017 osloviť oprávnenú osobu a následne vykonať overenie identifikácie KUV. Subjekty, ktoré predmetnú povinnosť nesplnili a overenie nevykonali boli z RPVS ex offo vymazané.

Z grafu ďalej možno konštatovať, že v úvode roka 2018, bol záujem o registráciu do RPVS najväčší, pripisujeme to jednak veľkému množstvu ex offo výmazov, ktoré boli vykonané po 31. júli 2017, kedy sa Partneri nepreregistrovali a rovnako širšiemu záberu zákona o RPVS, ktorý už necielil len na prostriedky z verejného obstarávania, ale aj z iných transakcií.

Ako sme už uviedli v súčasnosti evidujeme v RPVS 35 821 registrácií, z ktorých je 27 275 platných.[6] Pre porovnanie v obchodnom registri je momentálne zapísaných dovedna približne 430 000 subjektov.[7]

V prípade záujmu o bezplatnú konzultáciu ohľadne Registra partnerov verejného sektora nás neváhajte kontaktovať.

——————————–

[1] FinStat. Register partnerov verejného sektora. Dostupné na internete: https://finstat.sk/partneri-verejneho-sektora – [22.11.2022].

[2] KULLOVÁ, Z.  Kto chce peniaze na biznis od štátu, musí odkryť korporátny plášť a byť v registri. [online]. Trend.sk. 2021. Dostupné na internete: https://www.trend.sk/biznis/kto-chce-peniaze-biznis-statu-musi-odkryt-korporatny-plast-byt-registri?itm_brand=trend&itm_template=search&itm_modul=articles-search-list&itm_position=4 – [cit. 15.01.2023].

[3] https://rpvs.gov.sk

[4] Prehľad štatistických údajov k RPVS Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky spracovaný ku dňu 22.11.2022.

[5]https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-konecnych-uzivatelov-vyhod  

[6] FinStat. Register partnerov verejného sektora. Dostupné na internete: https://finstat.sk/partneri-verejneho-sektora – [22.11.2022].

[7] FinStat. Register partnerov verejného sektora. Dostupné na internete: https://finstat.sk/partneri-verejneho-sektora – [22.11.2022].