Študent živnostník dane + odvody

Pre študenta živnostníka a ostatných živnostníkov platia takmer rovnaké pravidlá, tie sa líšia pri odvodoch do zdravotnej poisťovne. V niektorých prípadoch sa výška odvodov pre študenta-živnostníka znižuje (daň z príjmov, sociálne odvody, DPH).

Daň z príjmov

 Úľavy pre študenta živnostníka aj neštudenta:

  • má možnosť zo svojich príjmov z podnikateľskej činnosti odčítať paušálne výdavky vo výške 60%. Čiže 60% zo svojich príjmov nezdaní. Zdaneniu bude podliehať len zvyšok no aj ten si môže znížiť.
  • z príjmov si môže odpočítať všetky prípadné odvody, ktoré uhradil voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, v prípade, že ich uhradil. Daný prípad sa vzťahuje aj na SZČO s paušálnymi a SZČO s reálnymi nákladmi.
  • nezdaniteľná časť na seba – základnou sumou pre r. 2020 je 4 414,20 EUR, zo sumy základu dane 19 506,56 € (t.j. rozdielu medzi príjmami a výdavkami) sa však táto úľava s rastúcimi príjmami.
  • nezdaniteľná časť na manžela/ku – len v prípade splnenia daných podmienok

Z konečnej sumy vypočíta za rok 2020 daň pri sadzbe 15% (pri ročných príjmoch maximálne 100 000 EUR).

Daň je možné ešte znížiť pri splnení podmienok o daňový bonus na dieťa (22,72 € na jedno dieťa, v prípade dieťaťa do 6 rokov o 45,44 €).

Zdravotné odvody

Takzvaný ,,čistý“ živnostník musí platiť aspoň minimálny mesačný preddavok za každý mesiac podnikateľskej činnosti. V roku 2020 sa jedná o 70,91 € mesačne čo vyjde na rok 850,92 €. Ak by živnostník bol v mínuse, na nule alebo z jeho základu dane z príjmu by sa vypočítala nižšia suma musí vyššie uvedenú čiastku uhradiť tak či tak. V prípade, že živnostník zarobí viac a zo základu dane v daňovom priznaní vychádzajú celkové ročné odvody do zdravotnej poisťovne vyššie ako už uhradené minimum, tak si zdravotná poisťovňa požiada o nedoplatok (rozdiel).

Živnostník študent:

  • počas prvého a druhého roku podnikania nie je povinný platiť mesačné preddavky
  • na konci roka platí zdravotné odvody v skutočnej výške čiže nie ročné minimum ako ,,čistý“ živnostník (850,92 €). V prípade, že mu vyjde výška odvodov za rok 150 € tak zaplatí len tie, ak ale ostane na nule alebo v mínuse, neplatí nič.

Nasledujúce roky platí preddavky podľa sumy z jeho posledného daňového priznania a teda tie môžu byť znova nižšie ako mesačné minimu 70,91 €.

Sociálne odvody

V prípade Sociálnej poisťovne sa pre študentov pravidlá nemenia:

  • ak sú príjmy z podnikania za ukončený kalendárny rok vyššie ako zákonná hranica (6552 € pre rok 2020), od júla nasledujúceho roka začínajú platiť odvody do sociálnej poisťovne, v sume vypočítanej na základe daňového priznania. Vždy však v minimálnej sume  167,89 €. Platí pre všetkých živnostníkov a SZČO.
  • ak sú príjmy z podnikateľskej činnosti za ukončený kalendárny rok nižšie prípadne rovné ako daná suma, odvody v nasledujúcom roku neplatí. Hranica sa bude prehodnocovať znova o rok neskôr na základe výsledkov z posledného podaného daňového priznania.

DPH: daň z pridanej hodnoty

Daň sa týka len časti podnikateľov:

  • týka sa podnikateľov s vyšším obratom (obratom 49 790 € za 12 a menej po sebe nasledujúcich mesiacoch)
  • týka sa podnikateľov, ktorí nakupujú služby zo zahraničia alebo dodávajú služby do EÚ či digitálnej produkty.

Pridaj sa ku nám na facebooku: