Zahraničné osoby ako koneční užívatelia výhod

V minulosti sme boli svedkami mnohých prípadov, kedy slovenská obchodná spoločnosť dosiahla úspech vo verejnom obstarávaní. Táto spoločnosť bola vlastnená firmou so sídlom v offshore jurisdikcii, s pofidérnou vlastníckou štruktúrou. Vo väčšine prípadov bola deklarovaným vlastníkom a konečným užívateľom výhod osoba z rovnakej krajiny.

Prehľadávanie dostupné na webovom sídle RPVS bohužiaľ neumožňuje filtrovať konečných užívateľov výhod podľa štátnej príslušnosti. Preto sme boli nútení požiadať Okresný súd Žilina a Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o tieto údaje a následne ich analyzovať. Poskytnuté údaje však obsahovali adresy trvalého pobytu namiesto štátnej príslušnosti. Táto situácia môže skresľovať výsledky, keďže zahraničné osoby zahŕňajú aj tých, ktorí majú slovenskú štátnu príslušnosť, ale ich adresa trvalého pobytu je mimo Slovenska. Rovnaký problém sa týka aj občanov iných krajín, ktorých trvalý pobyt sa nachádza na území Slovenskej republiky.

Na základe analýzy evidovaných Konečných Užívateľov Výhod sme zistili, že celkovo je v RPVS zaznamenaných 50 628 osôb. Z toho má 11 781 osôb zahraničnú adresu trvalého pobytu. Títo jednotlivci s trvalým pobytom v zahraničí tvoria 23% všetkých konečných užívateľov výhod. Dôležité je poznamenať, že ani RPVS ani poskytnutá databáza nedokážu rozlíšiť medzi rôznymi konečnými užívateľmi výhod. Napríklad, ak je tá istá osoba evidovaná ako Konečný Užívateľ Výhod u piatich rôznych partnerov verejného sektora, považuje sa za 5 rôznych konečných užívateľov výhod, hoci ide o tú istú osobu. Našimi výpočtami sme identifikovali 7 999 osôb so zahraničnou adresou trvalého pobytu v RPVS. Títo jednotlivci sú zapojení ako koneční užívatelia výhod v 11 781 prípadoch.

Väčšina zahraničných konečných užívateľov výhod pochádza od našich susedov. Adresu trvalého pobytu v Českej republike má 5 180 osôb, v Rakúsku 1 171 osôb, v Poľsku 342 osôb a v Maďarsku 320 osôb. Okrem toho je tu 517 osôb z Talianska, 1 315 z Nemecka, 325 zo Švajčiarska, 254 z Veľkej Británie a 306 zo Spojených štátov amerických.

Obrázok1

V pokračovaní našej štúdie sme venovali zvýšenú pozornosť daňovým rajom. V evidencii RPVS sme identifikovali adresu trvalého pobytu na Cypre u konečných užívateľov výhod v 19 prípadoch. Zaznamenali sme aj prípady rezidentov Malty a Bahám, kde je ich trvalý pobyt v RPVS uvedený v 2 prípadoch. Na druhej strane, osoby s pôvodom z ďalších offshore jurisdikcií, ako je Panama, Britské Panenské ostrovy, Seychelská republika, Kajmanské ostrovy a Belize, sme z nami získaných podkladov identifikovať nedokázali. Z uvedených čísel jasne vidíme, že z celkového počtu 11 781 konečných užívateľov výhod so zahraničným trvalým pobytom pochádza iba niekoľko desiatok z rizikových jurisdikcií, čo pozitívne hodnotíme v kontexte kvality RPVS. Tieto hodnoty žiaľ nevieme porovnať so stavom pred zavedením RPVS.

Zaujímavé je aj porovnanie medzi počtom evidovaných KUV s adresou na Cypre a ostatnými ostrovnými jurisdikciami, ako napríklad Malta, ktorá je tiež súčasťou Európskej únie. Domnievame sa, že tento rozdiel môže súvisieť s väčšou transparentnosťou vlastníckych štruktúr registrovaných v Obchodnom registri Malty. Toto porovnanie zdôrazňuje, že RPVS úspešne plní svoj účel, ktorým je zvýšiť prehľadnosť vzťahov medzi verejným a súkromným sektorom.

Deklarovaní koneční užívatelia výhod, ktorí za odplatu zakrývali skutočných vlastníkov spoločností sa do registra už nezapisujú, alebo zapisujú len v minimálnom množstve. Ak existuje dôvodná pochybnosť o pravdivosti a úplnosti údajov o zapísanom konečnom užívateľovi výhod, zákon nám umožňuje podať tzv. kvalifikovaný podnet. Po jeho podaní je Partner povinný preukázať, že dotknutá osoba je skutočným konečným užívateľom výhod partnera.

V prípade akýchkoľvek otázok o Registri partnerov verejného sektora a jeho konečných užívateľoch výhod nás môžete bezplatne kontaktovať.


_________

uvedené údaje reflektujú stav ku dňu 02.12.2022