Založenie s. r. o. občanom tretej krajiny

Založenie s.r.o. v SR predstavuje pomerne jednoduchý proces, ktorý som dopodrobna opísal v tomto blogu https://vybavime.online/zalozenie-s-r-o-v-roku-2020-postup/  a všeobecne platí aj pre zahraničné osoby, ktoré chcú na území SR podnikať. Dostali sme však od Vás mnoho interakcií a podnetov, ktoré sa týkali hlavne založenia s.r.o. obyvateľmi tretích krajín. Dnes sa Vám budem snažiť stručne popísať na čo si dávať pri takomto zakladaní pozor. 

Občania krajín mimo EU a OECD nemôžu byť konateľom slovenskej s.r.o. pokiaľ nemajú na Slovensku povolenie na pobyt. Toto povolenie sa dokladuje pobytovou kartou, ktorú vydáva cudzinecká polícia. Povolenie na pobyt z inej členskej krajiny sa neakceptuje. Jednou z podstatných náležitostí, ktoré musí povolenie na pobyt pri zakladaní s.r.o. napĺňať, je časové hľadisko. Osoba , ktorá chce byť konateľom v spoločnosti, musí byť jeho držiteľom viac ako 6 mesiacov. V slovenskej praxi je asi najčastejším príkladom založenie s.r.o. obyvateľom Ukrajiny. Ukrajina nie je členskou krajinou, ani ku krajinám OECD nepatrí. Preto je nutné, aby daní ľudia mali na Slovensku vybavený pobyt a po šiestich mesiacoch si vedia založiť konkrétnu spoločnosť.

Pred samotným vznikom spoločnosti je potrebné získať živnostenské oprávnenie. Okrem všeobecných náležitostí, ktoré musí konateľ spĺňať je k žiadosti o udelenie živnostenského oprávnenia, na rozdiel od slovenských obyvateľov povinný doložiť podľa §46 ods. 2 písm. f) živ. zákona  výpis z registra trestov. Predkladaný výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka.

                                        

Majetkovú účasť zahraničných osôb v slovenských obchodných spoločnostiach upravuje §24 Obchodného zákonníka, ktorý hovorí, že : Zahraničná osoba sa môže podľa ustanovení tohto zákona za účelom podnikania podieľať na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa zúčastňovať ako spoločník v slovenskej právnickej osobe už založenej. Môže tiež sama slovenskú právnickú osobu založiť alebo sa stať jediným spoločníkom slovenskej právnickej osoby.

V slovenskej s.r.o., môže byť spoločníkom aj cudzinec bez akýchkoľvek problémov, tzn.,že ak vyššie uvedené osoby  nemajú vydané povolenie na pobyt, môžu stále v spoločnosti figurovať ako spoločníci, čiže vlastníci obchodného podielu. Tí, na rozdiel od konateľa, nie sú limitovaní nutnosťou mať štátnu príslušnosť v štátoch EU alebo OECD a nemusia ani predkladať výpis z registra trestov. Spoločníkom v spoločnosti sa teda môže stať hocikto. Jediné obmedzenie čo sa týka osoby spoločníka je zasa u Slovákov, nakoľko tí nesmú byť dlžníci na daniach a poistnom. Pri cudzincoch sa žiadne podlžnosti neskúmajú.