Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Implementáciou európskych smerníc bol novelizovaný zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, ktorý zaviedol s účinnosťou od 1.11.2018 povinnosť zápisu údajov o konečných užívateľoch výhod. Predmetná novela poukazovala na snahu zamedziť praniu špinavých peňazí. Formuláre na zápis údajov do obchodného registra boli doplnené o sekciu „konečný užívateľ výhod,“ do ktorej sa zapisujú údaje ako meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré dávajú osobe postavenie konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1, 2, 4 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „AML zákon“). Obchodné spoločnosti založené pred 31.10.2018 si povinnosť doplnenia údajov o konečnom užívateľovi výhod museli splniť do 31.12.2019. Pre značnú podymenzovanosť registrových súdov nakoniec zápis údajov prebiehal až do 30.06.2020. Je potrebné poznamenať, že tento zápis nesubstituuje povinnosť zápisu podľa Zákona o Registri partnerov verejného sektora, avšak zápis v Registri partnerov verejného sektora nahrádza povinnosť zápisu údajov o konečnom užívateľovi do obchodného registra. Nakoľko zapísané údaje neboli verejne prístupné a nebolo ich možné overiť na stránke obchodného registra, predmetná novela nepriniesla želaný efekt zvýšenia transparentnosti nakladania s verejnými zdrojmi. Predmetná novela predstavovala spolu s AML zákonom transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/849. V súčasnosti je možné zapísané údaje o konečnom užívateľovi výhod dohľadať na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky.[1]

[1] https://rpo.statistics.sk/rpo/#search